2556-03-28

รายงานผลการฝึกงานสัปดาห์แรก

_____________________________________________________

2013-03-12
________________________________________________________________________________
  • ไปตรวจสอบเครื่องรีโมตร์และแก้ไขระบบแลนน์ของบริษัท The best 1 สาขา ตราด
  • เก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลมาทำแผนการทำงานของระบบการกระจ่ายข้อมูลเพื่อเวลาตรวจสอบจะได้สะดวกในการทำงาน


________________________________________________________________________________

2013-03-13
_________________________________________________________________________________
  • นำข้อมูลที่ได้มาทำผังการทำงานของระบบ The best สาขา ตราด
  • ออกไปสำรวจข้อมูบการทำงานของระบบ The best 1 สาขาจันทบุรี
________________________________________________________________________________

2013-03-14,15
________________________________________________________________________________

  • สำรวจและจัดทำผังการทำงานของระบบ เนื่องจากอันเก่าใช้ไม่ได้และต้องการอัพเดตให้เป็นปัจจุบัน

  • เข้าสาย LAN และเช็คระบบอินเตอร์เนตที่คลังสินค้า


________________________________________________________________________________